Строителство на Детска ясла за 8 групи в район „Тракия“

В началото на месец ноември 2012 година Община Пловдив започна реализацията на проект „Детска ясла за 8 групи”, съгласно Скица – виза № 350 от 10.01.2008г. на Община Пловдив; Разрешение за строеж № 52 от 17.02.2009г., презаверено на 20.02.2012г. на Община Пловдив и одобрен инвестиционен проект на 11.02.2009г. Детското заведение ще бъде изградено на територията на район „Тракия” в Община Пловдив в Поземлен имот с идентификатор 56784.540.1024, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, представляващ УПИ І-Детски комбинат от кв. 6, жилищна група А – 1,2,3 по регулационния план на жк. Тракия, гр. Пловдив.

Инвестиционният проект предвижда изграждането на сграда на един и два етажа, предназначена за осем яслени групи с обща застроена площ 1580,00 кв. м. и разгъната застроена площ 2916,00 кв.м., както и оформянето на 8 детски площадки за игра на открито на обща площ 700,00 кв.м. Капацитетът на детското заведение предвижда прием на около 180 деца на възраст до 3 години.

Обектът е на стойност 2 407 986.40 лв. (два милиона четиристотин и седем хиляди деветстотин осемдесет и шест лева и четиридесет стотинки) без ДДС, със срок на изпълнение 200 календарни дни, считано от датата на съставяне на протокол за откриване на строителна площадка. Проведена е открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител, същата е стартирана със Решение № 2 от 06.08.2012 г. на Кмета на Район „Тракия”, упълномощен със Заповед № 12 ОА 993 от 25.04.2012г. от кмета на Община Пловдив и приключи с Решение № 6-Z12-998 от 05.10.2012 г. на Кмета на Район „Тракия”, с което бе избран изпълнител – „Запрянови 03” ООД. Договорът с изпълнителя е подписан на 06.11.2012 г.

Строителният процес се развива в очакваните и планувани срокове, съгласно сключения договор между възложителя и изпълнителя. Към настоящия момент, 01.04. 2013 година, строително-монтажните дейности са на етап довършителни работи.

Срокът на завършване на строителството на обекта, приемането и въвеждането в експлоатация на новоизградените сгради е месец юни 2013 година.

Районът, на територията на който се изгражда детското заведение, е с над 60 000 жители, от които 22 000 население в активна възраст, между 18 и 40 години. През последните 3 години са регистриране в район „Тракия” 1764 деца . На територията на района съществува едно детско заведение за 8 групи за деца от кърмаческа възраст до 3 години с прием около 200 деца.

Наличната база и възможности за отглеждане на деца под 3 години в района са крайно недостатъчни, пред вид броя на родените през последните 3 години. Анализите и практиката на общинската администрация показват завишена необходимост от изграждането на детско заведение с яслени групи, с оглед раждаемостта и преобладаващото младо население в район „Тракия” на Община Пловдив.

Новини по проекта:

Нова детска ясла „Приказка“ отвори врати в Пловдив

6 votes, average: 4,67 out of 56 votes, average: 4,67 out of 56 votes, average: 4,67 out of 56 votes, average: 4,67 out of 56 votes, average: 4,67 out of 5 (6 гласувания, средно: 4,67 от 5)
За да гласувате трябва да сте логнат потребител.
Loading ... Loading ...

3 Коментари

  1. Изграждането на нови ясли са добри проекти. Успех в начинанието.

  2. Браво за проекта !

  3. Успех! Подкрепям! :)

Изпрати коментар