Реконструкция и ремонт на тротоари, площади и улично осветление на територията на гр. Пловдив

Подобект:  Нови настилки и реконструкция на тротоари и техническа инфраструктура около „Баня старинна“

Целта на реконструкцията е подмяната на съществуващите стари тротоарни настилки, с оглед обновяването и развитието на града. Не се предвиждат промени в ширината и нивата на тротоарите (с изключение на местата, осигуряващи достъпност за хора с физически проблеми).

Използвана е кадастрална основа (на дигитален носител) и  информация за подземната инфраструктура. Извършен е оглед на терена и е установено съществуващото положение.

Проектна част

1. Функционално зониране и композиционно решение
Обектът представлява част от функционална система на пешеходна зона към транспортната инфраструктура. Обхвата и местоположението е до архитектурен паметник, който обслужва редица културни мероприятия, следователно се предвижда зониране в реконструкцията на пешеходната зона.

За целите на функционалното зониране обекта може да се раздели условно на две части:
- Южна част, която се оформя по стандартния начин, при спазване на установените правила и нормативи, запазване на зелените площи, подменят се с нови настилки същ. тротоар и се поставят нови алейни бордюри;
- Западна част-този участък от тротоара, изисква осигуряване на достъпност за пешеходци с неравностойно положение –при подхода към подлеза и същ. ниво на улицата с разлика от 60см, следователно се предвижда: изграждане на нова рампа с наклон 5% пред подлеза, оформяне и използване на денивилацията пред входа на архитектурния паметник, чрез изграждане на амфитеатрално разположени седалки на две нива, създаване на нови зелени площи зад подлеза с обособени вградени места за сядане

Предвидено е ново отводняване на цялата площ както и ново алейно осветление и архитектурно-художествено осветление на паметника на културата.

Описание на използваните материали и поставянето им

Използваните материали за настилки са основно бетонни плочи, павета и бордюри:

- Унипаваж, сив антрацит, 30/20/8 см
- Унипаваж, сиво и червен, 30/20/8 см
- Паве гранит, 10/10/10 см
- Бордюр бетон, сив, 50/35/18 см

Паветата са поставени върху изравняващ пласт пясъчна възглавница с дебелина 2-3 см. Пясъчният слой от своя страна се полага върху добре уплътнен пласт от баластра с дебелина 10 см. Последният пласт ляга върху добре улегнала земна основа.
Запълването на фугите между паветата се запълва с високоеластична фугираща смес.
Ширината на фугите, явяващи се успоредни на бордюра са по 0.5 см, а фугите, които са напречно разположени спрямо бордюра са широки 1 см.
Предвидените фуги имат за цел да осигурят лесно и бързо поставяне на плочите и паветата, което би се затруднило от неточните размери и кривини на съответните материали.
При подхода към подлезите,пред и след рампата е предвидено използването на тактилни плочи от бетон с размери 40/40/5 см, с жълт цвят. Те служат за ориентация на хората със зрителни проблеми.

Подобект: Ул. „Преслав“ и площад “Независимост“


Целта на реконструкцията е подмяната на съществуващите стари тротоарни настилки и улични бордюри по улиците, предвидени в техническото задание, с оглед обновяването и развитието на града. Не се предвиждат промени в ширината и нивата на тротоарите (с изключение на местата, осигуряващи достъпност за хора с физически проблеми).Благоустройствените мероприятия засягат уличната мрежа и по-точно тротоарите. Проектът се съобразява изцяло със съществуващите характеристики на улиците и тротоарите – напречни и надлъжни наклони, елементи и съоръжения на техническата инфраструктура, съществуваща растителност.

Използвана е кадастрална основа (на дигитален носител) и информация за подземната инфраструктура. Извършен е оглед на терена и е установено съществуващото положение.

Акцент в проекта за реконструкция и изграждане на тротоари, площади и улично осветление на територията на гр. Пловдив са тротоарните настилки. Предвидено е още ремонт и изграждане на ново улично осветление.

Проектна част

1. Функционално зониране
Обектът представлява част от функционална система транспортна инфраструктура. За целите на функционалното зониране обекта може да се раздели условно на две части: тротоарна ивица, която се оформя по стандартния начин, при спазване на установените правила и нормативи; участъци от тротоара, които изискват осигуряване на достъпност за пешеходци – при кръстовищата и за автомобили – при подходите към паркингите и гаражите.

2. Композиционно решение

Проектът предвижда: ремонт или премахване на съществуващите улични бордюри,където е необходимо и нови настилки по тротоарите, включително и основата им; запазване на съществуващите елементи и съоръжения на техническата инфраструктура (шахти, решетки и др.); и ремонт и поставяне на нови стълбове за улично осветление

Описание на използваните материали и поставянето им

Използваните материали за настилки са основно бетонни плочи, павета и бордюри:

- Унипаваж, сив антрацит, 30/20/8 см
- Унипаваж, сиво, 30/20/8 см
- Паве гранит, 10/10/10 см
- Бордюр бетон, сив, 50/35/18 см

Паветата се поставят върху изравняващ пласт пясъчна възглавница с дебелина 2-3 см. Пясъчният слой от своя страна се полага върху добре уплътнен пласт от баластра с дебелина 10 см. Последният пласт ляга върху добре улегнала земна основа.
Запълването на фугите между паветата се запълва с високоеластична фугираща смес.
Ширината на фугите, явяващи се успоредни на бордюра са по 0.5 см, а фугите, които са напречно разположени спрямо бордюра са широки 1 см.
Предвидените фуги имат за цел да осигурят лесно и бързо поставяне на плочите и паветата, което би се затруднило от неточните размери и кривини на съответните материали.
При кръстовищата и местата от тротоарите, при които има пешеходни пътеки е предвидено използването на тактилни плочи от бетон с размери 40/40/5 см, с жълт цвят. Те служат за ориентация на хората със зрителни проблеми.
Използваните материали за настилката между ивиците от тактилни плочи при кръстовищата са същите, които участват при избрания модул.

Описание на избраното композиционно решение

При оформяне на тротоарите с настилки е използван модул с дължина 2,5  м и ширина 1.5 м. Модулите се поставят в началото средата и края на тротоарния участък, като втори модул поставя акцент на входове и гаражи.
Модулът включва ивица от два вида павета, обикаляща около групи от плочи. Ивицата включва два ред от антрацит павета, оградена от сиви павета. Групите от плочи са от по 32 бр. сиви плочи и се редуват в дясно и ляво на разстояние 2,50 м. От външната страна на тротоара е разположена една ивица 40см  гранитни павета .
Ако при разработваните участъци съществуващите дървета се запазват и ограждат с алейни бордюри.

3. Достъпност

Два са случаите, които изискват осигуряване на достъпност. Първият момент е преодоляване на височината на уличния бордюр при местата на пресичане на улицата – при кръстовища и пешеходни пътеки. Това се постига чрез скосяване на бордюрите на необходимите места, по начина представен на чертежа за достъпност. Вторият случай е при местата и подходите към паркингите и гаражите. Там също се изисква скосяване на бордюра (поставя се легнал). Описаните два момента се отнасят до преодоляване на бордюра при движение с инвалидна количка или автомобил. Друг акцент при осигуряване на достъпна среда е съобразяването с хората, които имат зрителни увреждания. Тук отново има два съществени момента:
Първо – скосяването, намаляването на височината на уличния бордюр, описано по-горе никога не трябва да е изцяло, защото бордюра служи като ориентир за слепите хора, за бастуните които използват те.
Второ – на местата на пресичане на улицата, например при кръстовищата се използват тактилни плочи, по начин показан на чертежа за достъпност.
В проектът са съобразени всички тези изисквания, които са регламентирани от Наредба № 6 от 26 ноември 2003 г. за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.

4. Площад “Неазависимост“

През 2009 г. общинският съвет решава в градинката на Гроздовия пазар да бъде издигнат паметник на архитект Йосиф Шнитер, считан за основоположник на съвременната архитектура на Пловдив. Проектът е на пловдивския скулптор Цвятко Сиромашки.

Скулптурната композицията символизира седемте хълма на града. 7 тона тежи камъкът с оригиналния подпис на архитекта. В детайли, става въпрос за 6 гранитни елемента, освен които е изграден и монумент на самия архитект. Във всяка част от композицията от гранитни камъни са вплетени, части от оригиналния градоустройствен план, който Шнитер е направил за Пловдив. По повърхността на гранитните фигури има и характерни за атмосферата на града щрихи, като стилизирано изображение на къщите от Стария град.

В проекта за реконструкция и ремонт на тротоари, площади и  улично осветление е включен и подобект: Благоусттрояване на пешеходна зона от подлеза на бул.”6ти септември” до началото на пешеходния мост

 

0 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 5 (0 гласувания, средно: 0,00 от 5)
За да гласувате трябва да сте логнат потребител.
Loading ... Loading ...

Изпрати коментар