Реконструкция и разширение на Голямоконарско шосе в обхвата на община Пловдив от бул. Дунав до землищната граница с община Марица, до транспортен възел Царацово ІІІ-805

 

 

 

 

 

Новини по проекта:

19.04.2017: С отчуждаване на имоти започва работата по проекта за „Голямоконарско шосе“

 

Настоящият  предварителен проект е етап от проект за „Реконструкция и разширение на Голямоконарско шосе  в обхвата на община Пловдив от бул. Дунав до землищната граница с община Марица, до транспортен възел Царацово ІІІ-805”,  необходим за подобрение и възстановяване на транспортно-експлоатационните качества на пътното платно, вкл. носимоспособност на настилката с оглед осигуряване на условия за безопасност на движението  и за създаване на условия за нормално провеждане на трафика по бул.”Голямоконарско шосе”

ТЕХНИЧЕСКО РЕШЕНИЕ

Основните  показатели, върху които ще повлияе  проектното решение  са:

 • повишаване на пропусквателната способност, намаляване на задръстванията и повишаване на възможностите за ползване  на  транспортни услуги;
 • подобряване и оптимизиране на организацията на движението;
 • намаляване на транспортно-експлоатационни разходи на пътуващите посредством възстоновяване на равността и носимоспособността на уличната настилка;
 • опазване на околната среда чрез намаляване на вредните емисии;
 • подобряване на безопасността в транспорта
 • подобряване на мобилноста, включително за работещите и населението като цяло, като се даде приоритет на екологичния пътнически транспорт: градски транспорт, велосипедни и пешеходни алеи;

Посочените показатели могат да бъдат постигнати  чрез изграждането  на второ платно за движение и рехабилитация на съществуващите пътни платна и съоръжения,  изграждане на велоалеи и  нови кръгови кръстовища  за обслужване на прилежащите територии.

Обхватът, обемът и съдържанието на проекта се регламентира и дефинира в техническото задание на Възложителя и от Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове. Цялостната документация ще отговаря на изискванията, посочени в раздел II, глава осма на ЗУТ за съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти.

1.      Полско-измервателни работи

За нуждите на проектирането и строителството е положен и стабилизиран опорен геодезически полигон. Същият се състои от стабилизирани полигонови точки. Точките от опорния полигон са разположени вляво и в дясно от проектното трасе, с осигурена видимост между две съседни точки.

Извършено е топографско заснеме на съществуващия терен от създадения опорен полигон в обхват, достатъчен за изработване на проекта при исканите параметри. Заснети са и са отразени всички ситуационни подробности, касаещи новопроектираното кръстовище в посочения участък. Опорният полигон е изчислен и изравнен в координатната система от 1970 г. с пълни координати и Балтийска височинна система за нивата на точките.

След заснемането е изработена топографска основа и тримерен теренен модел в цифров вид, който служи за основа на проектната разработка. Проектирането е извършено върху цифровия модел на терена.

За нуждите на проектирането е извършено и:

 • Подробно заснемане и проверка на габарити и сервитути на комуникации на други ведомства
 • Подробни заснемания в зоните на съоръжения и специфичните инженерни решения
 • Проучване на наличната кадастрална картна основа, действащите регулационни и застроителни планове, генерални планове за организация на движението и транспортно-комуникационни планове и др.
 • Трасировъчни данни на одобрените технически проекти в цифров вид
 • Геодезични заснемания на сгради,площадки и подземни съоръжения за попълване на кадастралната основа на въведените в експлоатация обекти в цифров вид.

 

2.Идейно проектно решение – предварителен проект:

Настоящата разработка представлява геометрични решения на  вариантни трасета на главния път и локалите и съответните типови профили с разположени подземни комуникации. Предварителният проект е база за разработване на избраният вариант в идейната фаза:

 • Идейно  решение на пътната част и схеми на техническата инфраструктура
 • Изменение на подробни устройствени планове  гр.Пловдив – на база прието идейно решение
 • Парцеларен план за трасето извън границите на урбанизираните територии – на база прието идейно решение

 

Геометрично решение на пътища и улици

В предвид наличието на силно урбанизирани територии и разрастването им в бъдеще около проектното трасе, проектантът е счел за целесъобразно проектирането да се извърши на база на „Наредба №2 за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии”. Съгласно ОУП-Пловдив, трасето представлява  ІІІ А клас районна артерия до кръстовището със Западна тангента, след което преминава в ІІ клас градска магистрала. Проектните скорости за двата участъка са съответно 60 и 70км./час. Разработени са 2 варианта за трасетата, с цел определяне на минимални отчуждителни мероприятия, и са  изследвани различни решения за кръстовищата и връзките им с локалните платна. Ситуационното решение е продиктувано в голяма част от съществущата улична регулация и одобрени ПУП-ПРЗ за отделни обекти, които са взети в предвид. Геометричното решение и в двата вариантаосигурява  всички условия за организирано, комфортно и безопасно движение на автомобилите с приетата проектна скорост

Габаритите, които са използвани са заложени в техническото задание и произхождат от действуващата улична регулация и одобрени ПУП.

Проектното трасе е сегментирано от общо 6 броя кръстовища. Те са определени на база на насоките в техническото заданието и на приетото решение на ТКС към ОУП на Община Пловдив и Община Марица:

 1. Кръгово кръстовище с бул.”Дунав” – съгласно регулационния план;
 2. Кръгово кръстовище с ул.”Напредък” – нова ІІІ А клас артерия по ОУП;
 3. Кръгово кръстовище  с ІV клас главна улица по ОУП – вход хладилник;
 4. Кръгово кръстовище със Западна тангента;
 5. Кръгово кръстовище с общински път за с.Царацово – ж.п. прелез;
 6. Кръгово кръстовище с тангента  по ОУП на бщина Марица;
 7. Кръгово кръстовище с общински път за с.Радиново – ИТЗ”Марица”;
 8. Кръгово кръстовище с общински път за с.Царацово;

Изборът  на проектанта  за типът  на кръстовищата  да е с кръгово движение, е обусловен от няколко причини:

 • Кръговите кръстовища са относително лесно разпознаваеми, поради тяхната простота и унифицираност на функциите;
 • Предлагат удобна възможност за завиване в обратна посока и намиране на правилния изход;
 • Реалната скорост на движение е сравнително ниска, което води до по-малко ПТП с щети и ранени;
 • Намалява се броят на конфликтните точки;
 • Регулирането със знак Б1 води до непрекъснатост на движението, дори при висок процент товарно движение.

Кръговото кръстовище е най-безопасният тип кръстовище.

Изборът на радиус влияе върху скоростта на движение в кръга, а оттам и на безопасността. Опитно е установено, че радиуси между 15-25м. осигуряват скорост на движение в кръга около 35 км./час. По-малките или по-големите радиуси увеличават скоростта на движение, поради по-малката дефлекция на траекторията. Избраните радиуси в чисто градската зона са с радиуси 15-16м. във вариантите. При западна тангента радиусът е 25м., а в последващите две кръстовища са радиус 20м. Изборът е направен и на база наличие на сгради  и огради и с оглед на минимални отчуждения. Важен елемент на геометрията на проектираните кръстовища е нормалното насочване на входящите потоци към центъра на кръга, а не тангенциалното преминаване през кръга. Предложеното нормално /почти перпендикулярно/ навлизане, осигурява по-добра видимост и намалява скоростта, което е от особена важност.

Предложените варианти на главното направление предполагат различни решения на кръговите кръстовища. Трябва да се отбележи по-високата безопасност на движение на кръговите кръстовища с две ленти в кръга пред тези с три ленти. В някои варианти с оглед на това са утроени байпаси, които извеждат директно дяснозавиващите, без да преминават  през кръга. За осигуряване на безопасността на движението на пешеходците и велосипедистите в кръговите кръстовища ще се предвиди изнасяне на пешеходните и вело пътеки извън зоната за спиране в кръстовищата.

Страници: 1 2

8 votes, average: 4,38 out of 58 votes, average: 4,38 out of 58 votes, average: 4,38 out of 58 votes, average: 4,38 out of 58 votes, average: 4,38 out of 5 (8 гласувания, средно: 4,38 от 5)
За да гласувате трябва да сте логнат потребител.
Loading ... Loading ...

2 Коментари

 1. Този проект може да донесе инвестиции за Пловдив!

 2. В кръговото кръстовище на бул. Дунав с бул. Васил Априлов би било добре да се предвиди връзка с ул. Димитър Стамболов – бул. Северен, която е съвсем малко 200-250 метра върху бившата жп линия, северно от бензиностанцията.

Изпрати коментар