Корекция и подпорни стени на р.Марица

Проект: Корекция и подпорни стени на р.Марица от км 2+884 до км 3+434 – ляв бряг  L=550м” по договор с номер BG161PO001/1.4-06/2010/001

Финансираща програма/институция: Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-06/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации”

Срок на изпълнение: 24 месеца – от 03.06.2011г до 03.06.2013г.

Обща стойност на проекта: 1 793 141,10 лв.

Обща стойност на допустими разходи – 1 793 141,10 лв.

Съфинансиране от ЕФРР – 1 524 169,93 лв. (85% от общите допустими разходи)

Съфинансиране от националния бюджет- 179 314,11 лв. – (10% от общите допустими разходи)

Задължителен финансов принос на бенефициента община Пловдив – 89 657,06 лв. (5% от общите допустими разходи)

Предоставената от договарящия орган БФП към бенефициента – 1 703 484,04 лв. (95% от общите допустими разходи)

Обща цел: да се повиши качеството на живот и съответните екологични условия, чрез превенция на риска от наводнения, както и да се подобри физическата среда на гр.Пловдив

Чрез извършване на превантивна дейност за предотвратяване на наводненията ще бъдат намалени пораженията и отрицателното им влияние за сигурността на населението. По този начин ще бъде осигурено адекватно овладяване на потенциалните разрушителни природни стихии и надеждна защита на населението и инфраструктурата около коритото на р.Марица в градската част на Пловдив.

Целта на интервенцията е да се ушири напречното сечение на реката чрез почистване и изграждане на подпорна стена на левия й бряг. Корекцията обхваща участъка от км 2+884 до км 3+434 на р.Марица. Проектираната подпорна стена на левия бряг е с дължина 550 м и корекция  с оформяне на дъното на малкото речно корито.

СМР ще се извършват по приложен проект съгласно ЗУТ и наредба 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Автор на проекта е Серафим Александров. Има сключен договор с „ВОДПРОЕКТ СА” ЕООД, представлявано от Серафим Александров за упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на стойност 16 172,40лв. с ДДС.

СМР по проекта ще бъдат извършени от „ВОДСТРОЙ-Пловдив” АД въз основа на сключен договор вследствие на проведена обществена поръчка. Договорът е с предмет: Изпълнение на СМР: „Корекция и подпорни стени на р.Марица от км 2+884 до км 3+434 – ляв бряг  L=550м”. Стойността на договора е 1 088 092,13 лв. с ДДС. Продължителност на договора – 90 календарни дни от подписване на протокол обр. 2 към наредба 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Сключен договор за строителен надзор по време на строителството – с „Хидро Инвест” ДЗЗД. Стойност на договора: 7 999,20лв. с ДДС.

Сключен договор за изпълнение на дейности по публичност и визуализация с „Фактор 42” ЕООД на стойност 4908,00 лв. с ДДС

Сключен договор за извършване на финансов одит на проекта с „Одиторска къща Пълдин” ЕООД на стойност 6000 лв. с ДДС.

1 vote, average: 5,00 out of 51 vote, average: 5,00 out of 51 vote, average: 5,00 out of 51 vote, average: 5,00 out of 51 vote, average: 5,00 out of 5 (1 гласувания, средно: 5,00 от 5)
За да гласувате трябва да сте логнат потребител.
Loading ... Loading ...

Един коментар

  1. Добре изглежда ,дано през строежа не се оплеска нещо.

Изпрати коментар